top of page

Group

Public·8 members

Odmaturuj Z Fyziky Pdf 19Publikace Odmaturuj z fyziky podává přehledně uspořádané středoškolské učivo z fyziky. Seznámíte se postupně s poznatky fyzikálních disciplín od základů klasické fyziky až po nejnovější poznatky moderní fyziky. Snadnou orientace v textu podporuje nejenom účelné členění na kapitoly a menší tematické celky, ale také grafické odlišení ústředního textu v levém sloupci od vedlejšího učiva v pravém modrém sloupci. Modrý sloupec obsahuje množství vysvětlujících obrázků, doplňujících textů a stručná odvození vztahů (v některých ojedinělých případech i pomocí vyšší matematiky).Proto lze publikaci využít i pro přípravu na vysoké školy. K tomuto účelu slouží také vysvětlení entropie v učivu termodynamiky a vektorového součinu v elektrodynamice (tyto pojmy v osnovách středních škol nejsou). Moderní fyzika, zejména fyzika elementárních částic a vývoj vesmíru, je zpracována podle nejnovějších poznatků vědy přehledným a srozumitelným způsobem, jehož součástí jsou mnohá schémata a tabulky, jako např. schematická tabulka vysvětlující systém elementárních částic v souladu se Standardním modelem elementárních částic CPEP (Contemporary Physics Education Project, Berkeley, California, U.S.A.).
odmaturuj z fyziky pdf 19Fyzika Tarábek, P.: Odmaturuj! z fyziky, nakl. Didaktis, ISBN: 80-7358-058-6 Vondra, M.: Fyzika v kostce pro střední školy, ISBN 978-80-253-0228-6 Lepil, O. a kol: Fyzika, Sbírka úloh pro střední školy, nakl. Prométheus, ISBN 80-7196-266-X 500 testových úloh z fyziky pro studenty středních škola a uchazeče o studium na vysokých školách, SPN, ISBN 80-04-26316-X


  • About

    Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

    Group Page: Groups_SingleGroup
    bottom of page